dr Wojciech Rusek

dr Wojciech Rusek

Fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu fizjoterapii.

Przez 18 lat był Adiunktem oraz  Kierownikiem Pracowni Antropometrycznej w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Prowadził następujące przedmioty: Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii, Fizjoterapia kliniczna w neurologii, Kinezyterapia, Diagnostyka i programowanie rehabilitacji,  Wybrane metody neurorozwojowe w rehabilitacji dorosłych, Wybrane metody neurorozwojowe w rehabilitacji dzieci, Nowoczesne technologie w fizjoterapii.

Wykładowca na kursach specjalistycznych dla fizjoterapeutów z zakresu terapii wad postawy ciała, terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz neurorehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na rehabilitacji wad postawy ciała, terapii skolioz, terapii funkcjonalnej i neurologicznej. Specjalizuje się również w rehabilitacji pacjentów ortopedycznych oraz z  zespołami bólowymi kręgosłupa.


Historia zawodowa:

 • Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: Oddział Rehabilitacji, Oddział Reumatologii, Oddział Pediatrii, Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu,
 • Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Fizjoterapii – adiunkt,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie.

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Funkcjonalna Terapia Manualna połączona z ruchem, wg metody Mulligana – II stopień – część C
 • Funkcjonalna Terapia Manualna połączona z ruchem, wg metody Mulligana – II stopień – część B
 • Funkcjonalna Terapia Manualna połączona z ruchem, wg metody Mulligana – I stopień – część A
 • Terapia manualna – diagnostyka i techniki mobilizacji stawów obwodowych
 • Terapia manualna – diagnostyka i techniki mobilizacji kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych
 • Terapia manualna – podstawy diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń, część II
 • Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie – część D
 • Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie – część C
 • Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie – część B
 • Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie – część A
 • Terapia manualna – zastosowanie w leczeniu i diagnostyce wybranych schorzeń, część I
 • Kurs rozwijający PNF
 • PNF w skoliozach
 • Kurs podstawowy PNF
 • New Development In The Treatment of Cerebral Palsy
 • Diagnostyka i rehabilitacja dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci
 • Kinesiology Taping
 • Fizjoterapia w geriatrii.

Publikacje:

Drużbicki M., Rusek W., Szczepanik M., Dudek J., Snela S.: Assessment of the impact of orthotic gait training on balance in children with cerebral palsy. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2010; 12 (3): 356-363, p-ISSN: 1509-409X.
Drużbicki M., Rusek W., Snela S., Dudek J., Szczepanik M., Żak E., Durmała J., Czernuszenko A., Bonikowski M., Sobota G.: Functional effects of robotic-assisted locomotor treadmill therapy in children with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Medicine. 2013; 45 (4): 358-363, p-ISSN: 1650-1977.
Glista J., Pop T., Weres ., Czenczek-Lewandowska E., Podgórska-Bednarz J., Rykała J., Leszczak J., Sowa K., Rusek W.: Change in anthropometric parameters of the posture of students of physiotherapy after three years of professional training. BioMed Research International 2014; Vol. 2014, p. 1-9, p-ISSN: 1110-7243.
Pop T., Szymczyk D., Majewska J., Bejer A., Baran J., Bielecki A., Rusek W.: The Assessment of Static Balance in Patients after Total Hip Replacement in the Period of 2-3 Years after Surgery. BioMed Research International. – 2018, 2018, Article ID 3707254, DOI: 10.1155/2018/3707254, p-ISSN: 1110-7243, e-ISSN: 2314-6133.
Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Pop T.: The Influence of Body Mass Composition on the Postural Characterization of School-Age Children and Adolescents. BioMed Research International 2018; 2018: Article ID 9459014, p-ISSN: 1110-7243.
Lewicka K., Rusek W., Kwolek A.: Standardy postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Postępy Rehabilitacji 2004; 18 (3): 47-49, p-ISSN: 0860-6161.
Rusek W., Przysada G., Kwolek A., Szpunar P., Kołodziej K.: Ocena zmienności postawy ciała osób z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego leczonych w ramach prewencji rentowej ZUS. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004; 2-3: 172-177, ISSN: 1730-3524.
Przysada G., Pop T., Kołodziej K., Rusek W.: Wykorzystanie metody Mory w ocenie postawy ciała u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa = Application of Moire’s method for posture evaluation in patients with low back pain syndrome. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2005; 19 (3): 43-47, p-ISSN: 0860-6161.
Pop T., Rusek W., Kwolek A.: Wykorzystanie metod elektrostymulacji dynamicznych stabilizatorów stawu barkowego u pacjentów po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska 2005; 13 (4): 61-65, p-ISSN: 1642-0136.
Kwolek A., Kołodziej K., Pop T., Przysada G., Rusek W., Szpunar P.: Kriostymulacja ręki u chorych z niedowładem spastycznym po udarze mózgu = Cryotherapy of the hand in patients with spastic paresis after stroke. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2005; 19 (2): 35-39, p-ISSN: 0860-6161.
Kołodziej K., Kwolek A., Rusek W., Przysada G., Szpunar P.: Korelacja wskaźnika symetryczności obciążenia kończyn dolnych i nasilenia bólu u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego rehabilitowanych szpitalnie. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005; 3 (3): 234-236, ISSN: 1730-3524.
Maciejczak A., Pop T., Kotowicz M., Rusek W., Szramowicz B., Szczygielski M.: Profilaktyka i rehabilitacja zmian w układzie mięśniowym dna miednicy u kobiet w czwartej dekadzie życia. Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia 2008; 10 (2): 43-51, p-ISSN: 1507-9090.
Pop T., Kotowicz M., Rusek W., Szramowicz B., Szczygielski M., Maciejczak A.: Profilaktyka i rehabilitacja zmian w układzie mięśniowym dna miednicy u kobiet
w czwartej dekadzie życia
. Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia 2009; 11 (1): 43-50, p-ISSN: 1507-9090.
Pop T., Kotowicz M., Łach-Pop K., Czyrek A., Potera A., Rusek W., Maciejczak A.: Wrażliwość na prąd galwaniczny u pacjentów leczonych z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 7 (2): 180-185, ISSN: 1730-3524.
Rusek W., Pop T.: Leczenie zachowawcze wspomagane gorsetem ekstensyjnym dzieci z chorobą Scheuermanna. Moloda Sportivna Nauka Ukraïni = Young Sports Science of Ukraine 2009; 3: 158-162, p-ISSN: 1996-1456.
Pop T., Sobieraj J., Rusek W.: Wiedza pacjentów po zawale mięśnia sercowego na temat czynników ryzyka zawału serca i modyfikacji stylu życia. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2010; 24 (3): 19-25, p-ISSN: 0860-6161.
Rusek W., Pop T., Glista J., Skrzypiec J.: Ocena postawy ciała u studentów w badaniu systemem ZEBRIS. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw 2010; 8 (3): 277-288, p-ISSN: 2082-369X.
Rusek W., Pop T., Jarochowicz ., Cieplińska E., Glista J.: Najczęstsze urazy kończyn górnych i dolnych u dzieci i młodzieży. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw  2010; 8 (4): 427-434, p-ISSN: 2082-369X.
Pop T., Jarochowicz S., Gawlikowski Z., Glista J., Rusek W., Pop T.: Świadomość społeczeństwa z powiatu rzeszowskiego na temat niepełnosprawności. Moloda Sportivna Nauka Ukraïni = Young Sports Science of Ukraine. – 2011, Vip. 3, s. 219-226, p-ISSN: 1996-1456.
Pop T., Skrzypek B., Pop K., Rusek W.: Wpływ kriogimnastyki na poprawę sprawności funkcjonalnej i jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2012; 26 (3): 27-33, p-ISSN: 0860-6161.
Sowa K., Glista J., Pop T., Gdańska N., Adamczyk M., Rusek W., Adamek J.: Influence of social and demographic factors on clinical status and severity of chronic fatigue syndrome in patients with multiple sclerosis = Wpływ czynników społecznych i demograficznych na stan kliniczny i stopień nasilenia Zespołu Przewlekłego Zmęczenia u chorych na Stwardnienie Rozsiane Zdrowie Publiczne = Polish Journal of Public Health 2012; 122 (3): 256-260, p-ISSN: 0044-2011.
Pop T., Glista J., Rusek W.: Czynniki kliniczne wpływające na równowagę i symetrię obciążania kończyn dolnych u chorych po udarze mózgu = Clinical factors affecting balance and symmetry of the lower extremity weight in post stroke patients. Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy 2012; 12 (3): 251-262, p-ISSN: 1642-0136.
Rusek W., Pop T., Glista J., Szczygielska D.: Trzy filary leczenia zachowawczego skolioz : opis przypadku. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2013; 27 (2): 29-36, p-ISSN: 0860-6161, e-ISSN: 1734-4948.
Flis D., Kwolek A., Rusek W.: Ocena efektów treningu chodu na urządzeniu Lokomat u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Doniesienie wstępne. Medical Review 2015; 13 (4): 358-367, p-ISSN: 2450-6761.
Majewska M., Szczepanik M., Drużbicki M., Snela S., Rusek W., Sobota G., Nowak E., Durmała J., Bonikowski M.: Assessment of relation between gait and static balance in children with cerebral palsy. European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2017; 15 (1): 24-31, ISSN 2544-1361.
Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Zrobotyzowane urządzenia w rehabilitacji pacjentki po urazie rdzenia kręgowego. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 2: 20-26, p-ISSN: 1895-4146.
Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych. Rehabilitacja w Praktyce 2019; 2: 49-53.
Kołodziej K., Kwolek A., Rusek W., Przysada G., Szpunar P.: Testing of correlation between load symmetricalness indicator of lower limbs and pain intesification at patients with lumbar-sacral spine pain syndrome, rehabilited in hospital. W : Battistella L. R., Imamura M. (ed.): 3rd World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation and Medicine, Sao Paulo (Brazil), April 10-15, 2005. Sao Paulo : Medimond, 2005, s. 55-58.
Rusek W., Leszczak J., Adamczyk M., Barczak W., Pop T.: Comparison of physical fitness in children aged 10-11 years – preliminary report. Madarasz S., Madaraszova E. (red.):  Neurorehab 2017 : monografie s tématickým zameraním na neurorehabilitáciu. Kútniky : Almil, 2017, s. 151-159, ISBN 978-80-971938-6-7.
Drużbicki M., Kwolek A., Rusek W.: Wykorzystanie platformy z komputerową sygnalizacją i rejestracją do ćwiczeń równowagi i oceny postępu rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu. W : Komarowska M., Nikiel-Wroczyńska D. (red.) Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica 10-12 maja 2001 Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001,  S. 37-42.
Rusek W.: Fizykoterapia. W : Kwolek A. (red.): Rehabilitacja w udarze mózgu. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 174-187, ISBN 978-83-7338-430-9.
Glista J., K. Sowa, Rusek W., Pop K., Kupicz M., Jarochowicz S.: Próba określenia norm dla platformy stabilometrycznej Zebris. W : Śliwiński Z., Śliwiński G. (red.):  Życie bez bólu. Zgorzelec : Medsportpress, 2011, s. 75-84, ISBN: 978-83-934943-0-9.
Rusek W., Adamczyk M.: Postępowanie fizjoterapeutyczne po zwichnięciu stawu łokciowego – opis przypadku. Obserwacja pięcioletnia. W : Pop T. (red.): Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. T. 2. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 235-243, ISBN: 978-83-7338-958-8.
Baran J., Pop T., Bryndza A., Rusek W., Adamczyk M.: Wpływ tańca ludowego na wysklepienie stóp. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 9-25, ISBN: 978-83-65441-62-1.
Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Symetria obciążania kończyn dolnych u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 199-217, ISBN: 978-83-65441-62-1.
Pop T., Baran J., Sołtys N., Hudáková Z., Rusek W.: Ocena skuteczności programu terapeutycznego z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne realizowanego w grupie dzieci autystycznych. W : Pop T. (red.):  Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 174-183, ISBN: 978-83-65441-62-1.
Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Badania dotyczące wprowadzenia innowacyjnego algorytmu postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z niedowładem kończyny górnej. W : Pop T. (red.):  Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 219-231, ISBN: 978-83-65441-62-1.
Konefał A., Leszczak J., Baran J., Rusek W., Podgórska-Bednarz J., Czenczek-Lewandowska E., Wyszyńska J., Pop T.: Wpływ terapii zajęciowej na aktywność fizyczną osób starszych : doniesienia wstępne. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 55-72, ISBN: 978-83-65931-15-3.
Rusek W., Pop T., Baran J., Adamczyk M.: Funkcjonalna stymulacja magnetyczna przedramienia jako uzupełnienie fizjoterapii ręki pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu : opis przypadku. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 167-177, ISBN: 978-83-65931-15-3.
Rusek W., Pop T., Baran J., Adamczyk M., Bożyk O.: Epidemiologia skolioz w Polsce i wybranych krajach : analiza piśmiennictwa. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 147-166, ISBN: 978-83-65931-15-3.
Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Wpływ rehabilitacji na symetrię obciążania kończyn dolnych u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi – badania pilotażowe. W: Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów: BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 9-23, ISBN: 978-83-65931-61-0.
Baran J., Czenczek-Lewandowska E., Weres A., Baran R., Leszczak J., Rusek W., Adamczyk M., Pop T.: Skład masy ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i funkcja oddechowa u młodych do rosłych. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 34-47, ISBN: 978-83-65931-61-0.
Rusek W.: Fizykoterapia. W : Kwolek A. (red.): Rehabilitacja w udarze mózgu. Wyd. 2., uzup. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 175-188, ISBN: 978-83-7338-690-7.