Turnusy rehabilitacyjne

TURNUSY REHABILITACYJNE z dofinansowaniem z PFRONu

W Rehamed–Center organizujemy turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizujemy turnusy usprawniająco-rekreacyjne, szkoleniowe oraz nauki niezależnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach,
 •  z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z chorobami neurologicznymi, reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, z chorobą Parkinsona, z otyłością, z wadami postawy, ze schorzeniami kręgosłupa, ze skoliozą, kobiety po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym

Terminy turnusów:

 • 16.04. – 29.04.2018
 • 30.07. – 12.08.2018
 • 08.10. – 21.10.2018

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON-u? Sprawdź na Naszej stronie

 1. Wypełnij  WNIOSEK
 2. Wypełnij OŚWIADCZENIE O DOCHODACH W RODZINIE
 3. Wypełnij OŚWIADCZENIE
 4. Zrób kopię ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 5. Umów się na wizytę, aby lekarz prowadzący wypełnił WNIOSEK LEKARSKI

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej – właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do 30 dni po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania – nie później jednak niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – przekaż do PCPRu INFORMACJĘ O WYBORZE TURNUSU oraz OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA, które od nas otrzymasz.


TURNUSY REHABILITACYJNE – INFORMACJE W PIGUŁCE

Do kogo można zwrócić się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego?

Dofinansowanie (ze środków PFRON) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej oraz – ewentualnie – jej opiekuna, udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Ile musi trwać turnus rehabilitacyjny?

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. 

Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
 • spełni kryterium dochodowe:
  Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, lub
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Z wyjątkiem, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Czy istnieje możliwość dofinansowania opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat lub
  • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Jakie dokumenty potwierdzające niepełnosprawność należy przedstawić chcąc skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?  

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zaliczeniu – przez organy orzekające – do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia lub
 • orzeczenie równoważne lub
 • o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabilitacyjnego i jakie dokumenty należy załączyć?  

Wniosek o dofinansowanie składa się osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: kopię orzeczeń, o których mowa powyżej oraz wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, wystawiony przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna.

W jakim terminie można spodziewać się decyzji PCPR w sprawie dofinansowania?

PCPR do 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości w sprawie wnioskowanego dofinansowania (w szczególności dotyczy to wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), mające wpływ na przyznanie dofinansowania, PCPR powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Na jaką wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu można liczyć?

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Jakie są dalsze kroki po przyznaniu przez PCPR dofinansowania?

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

Ważne informacje!

 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne,
  • osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat,
  • osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 • Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 • Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 • W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem pomocy.